Аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алу өткізу

225
Аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алу өткізу
Камалиева Анеля Ескермесовна
Эксперт электронной системы «ACTUALIS» по ГЗ, автор журнала «Государственный заказ. Вопросы и ответы», юрист, город Алматы
Жаңа «Мемлекеттiк сатып алу туралы» ҚР Заңына және Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына сәйкес аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу.

Аукцион әр түрлі болады, біздің елде аукциондық сауда-саттықтар ашық аукцион үлгісі бойынша өткізіледі, онда әлеуетті өнім берушілер басқа қатысушылардың бағасын онлайн режимде көре алады.

2015 жылғы 4 желтоқсанда мемлекет басшысы «Мемлекеттік сатып алу туралы» ҚР Заңына (бұдан әрі – Заң) қол қойды. Заң мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес және Бес институттық реформаны жүзеге асыру бойынша «100 нақты қадам» – Ұлт Жоспарының аясында қабылданды.

Сондай-ақ 2015 жылғы 11 желтоқсанда ҚР қаржы министрінің бұйрығымен жаңа Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) бекітілді.

Жаңа Заңға және Қағидаларға сәйкес, аукционды өткізу тәртібі оңайлатылды. Атап айтқанда, аукционды өткізу рәсімі үш кезеңнен екі кезеңге қысқартылды. Бірінші кезеңде аукционға рұқсат алу мәселесі қаралатын болса, екінші кезеңде аукционның өзі өткізіледі. Бұл ретте неғұрлым төмен баға ұсынған әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады.

Қағидалардың 251-тармағына сәйкес,  аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және жүргізу мынадай реттілікпен іс-шараларды орындауды көздейді:

1) тапсырыс берушi мен ұйымдастырушы бiр тұлғаны білдіретін жағдайларды қоспағанда, тапсырыс берушінің ұйымдастырушыны және алдағы мемлекеттік сатып алуда соңғысының мүдделерін білдіретін тапсырыс берушінің уәкілетті өкілін айқындауы;

2) тапсырыс берушінің ұйымдастырушыға аукционды ұйымдастыру және өткізу үшін ақпараттар мен құжаттарды ұсынуы не тапсырыс берушінің бірыңғай ұйымдастырушыға аукционды ұйымдастыруға және өткізуге тапсырманы ұсынуы;

3) тапсырыс берушiнің бірыңғай ұйымдастырушыға веб-портал арқылы аукционды ұйымдастыру және өткізу рәсімдерін орындау үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарының тармақтарын жіберуі;

4) аукциондық комиссияның құрамын, сараптау комиссиясының құрамын не сарапшыны (қажет болғанда) айқындау және бекіту, аукциондық комиссияның хатшысын айқындау;

5) аукциондық құжаттаманың жобасын бекіту;

6) аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарламаны, сондай-ақ аукциондық құжаттаманың мәтінін веб-порталға орналастыру;

7) аукциондық құжаттаманың жобасын веб-портал арқылы алдын ала талқылау және аукциондық құжаттаманың жобасын алдын ала талқылаудың хаттамасын, сондай-ақ аукциондық құжаттаманың мәтінін веб-порталға орналастыру;

8) әлеуетті өнім берушілердің электрондық құжат нысанындағы аукционға қатысуға өтінімдерін ұсынуы және оларды веб-порталда автоматты түрде тіркеу;

9) өтінімдерді автоматты түрде ашу және тиісті ашу хаттамасын веб-порталға орналастыру;

10) аукциондық комиссияның веб-портал арқылы әлеуетті өнім берушілердің аукционға қатысуға арналған өтінімдерін біліктілік талаптарына және аукциондық құжаттама талаптарына сәйкестігі, сондай-ақ Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің болмауы тұрғысынан қарауы;

11) әлеуетті өнім берушілердің аукционға қатысуға арналған өтінімдерін біліктілік талаптарына және аукциондық құжаттама талаптарына сәйкес келтіруі;

12) әлеуетті өнім берушілердің біліктілік талаптарына және аукциондық құжаттама талаптарына сәйкес келтірілген аукционға қатысуға арналған өтінімдерін қайта қарау;

13) біліктілік талаптарына және аукциондық құжаттама талаптарына сәйкес келетін әлеуетті өнім берушілерді айқындау және оларды аукционға қатысушы деп тану;

14) аукционға қатысушылардың бастапқы бағаларын веб-порталмен автоматты түрде салыстыру, аукционның ең төменгі бастапқы бағасын айқындау және аукционға қатысуға рұқсат беру хаттамасын орналастыру;

15) аукционды веб-портал арқылы өткізу;

16) аукционның қорытындылары туралы хаттаманы веб-порталда автоматты түрде қалыптастыру және орналастыру;

17) тапсырыс берушінің мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттама негізінде жеңімпазбен шарт жасасуы.

Аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру процесі заңның 5 тарауында көрсетілген.

Аукцион бір лотқа өткізіледі, бұл ретте тауар аукцион мәні болып табылады.


     Тауар жеткізудің бірнеше орны болған жағдайда аукцион тәсілімен өткізілетін лотта тауар жеткізудің бірнеше орнын көрсетуге жол беріледі.

Аукциондық құжаттамада (мемлекеттік сатып алуды басқа тәсілдермен жүзеге асыру кезіндегі құжаттамадағыдай) негізгі (орнатылған) жабдықты, сондай-ақ орнатылған бағдарламалық қамтамасыз етуді (лицензияланған бағдарламалық қамтамасыз етуді) толық жинақтау, жаңғырту және толық жарақтандыру үшін; тауарды лизингке беру қызметін жеткізушіні айқындау және лизинг мәнін толық айқындау қажеттілігінің туындауы үшін; тапсырыс берушіде бар тауарды (жабдықты) жөндеу және (немесе) оған техникалық қызмет көрсету үшін мемлекеттік сатып алу жүзеге асырылатын жағдайларды қоспағанда, егер тауар белгілеріне, қызмет көрсету белгілеріне, фирмалық атауларға, патенттерге, пайдалы модельдерге, өндірістік үлгілерге, тауардың шығу орнының атауына және өндірушінің атауына, сондай-ақ өзге де сипаттамаларға көрсетілімдер жекелеген әлеуетті өнім берушіге сатып алынатын тауардың тиесілігін айқындаған жағдайда, мұндай көрсетілімдердің болуына жол берілмейді.

Аукционға қатысуға өтінімдерді қарауды біліктілік талаптарына және аукциондық құжаттама талаптарына сай келетін әлеуетті өнім берушілерді айқындау мақсатында аукциондық комиссия жүзеге асырады.

Аукционды ұйымдастыру және өткізу рәсімдерін орындау үшін ұйымдастырушы, бірыңғай ұйымдастырушы әрбір аукционға жеке аукциондық комиссия бекітеді және аукциондық комиссияның хатшысын айқындайды.

Аукциондық комиссия құру және аукциондық комиссия хатшысын айқындау туралы шешімді ұйымдастырушының бірінші басшысы не оның міндетін атқаратын тұлға не Қазақстан Республикасының Президенті тағайындайтын жауапты хатшы немесе жауапты хатшының өкілеттігін жүзеге асыратын өзге лауазымды тұлға қабылдайды.

Аукциондық комиссияның төрағасы және басқа да мүшелері аукциондық комиссияның мүшелері болып табылады. Аукциондық комиссияның мүшелері өтінімдерді қарайды және дауыс беруге ауысу құқығынсыз қатысады.

Ұйымдастырушының бірінші басшының орынбасарынан төмен емес лауазымды тұлға аукциондық комиссияның төрағасы болып айқындалады.

Аукциондық комиссия мүшелерінің жалпы саны тақ санды құрауы және кемінде үш тұлға болуы тиіс.

Аукциондық комиссия оны құру туралы шешім күшіне енген күннен бастап әрекет етеді және шарт жасасқан күні өз қызметін тоқтатады.

Аукционды ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушілер ұсынған тауарлардың аукциондық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікке сәйкестігіне қатысты сараптамалық қорытындыны дайындау үшін сараптау комиссиясын не сарапшыны бекітуге құқылы.

Мынадай адам сарапшы бола алмайды:

1) мемлекеттік сатып алу рәсімдерінің нәтижелеріне мүдделі;

2) тапсырыс берушімен, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушымен, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушымен не олардың ведомстволық бағынысты, еншілес және тәуелді ұйымдарымен не әлеуетті өнім берушілермен еңбек қатынастарында байланысты;

3) тапсырыс берушінің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының не олардың ведомстволық бағынысты, еншілес және тәуелді ұйымдарының бірінші басшыларының жақын туысы, жұбайы (зайыбы) немесе жекжаты болып табылатын адам.

Осы тармақтың үшінші бөлігінде белгіленген талаптарға сәйкес келетін сарапшылар болмаған жағдайда, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы не тапсырыс беруші сарапшы ретінде жұмыс істеу үшін тиісті бейіндегі мемлекеттік қызметшілерді не мамандануы сатып алынатын тауарларға сәйкес келетін өзге де мамандарды тартады. Мемлекеттік қызметшілер сарапшылар ретінде өтеусіз негізде тартылады, ал өзге де мамандар тараптардың уағдаластығы бойынша ақылы да, өтеусіз де негізде тартылады.
   Сарапшылар ретінде тартылатын мемлекеттік қызметшілер не өзге де мамандар осы тармақтың үшінші бөлігінде белгіленген талаптарға сәйкес келуге тиіс.

Аукциондық комиссия шешім қабылдаған кезде сарапшылардың дауыс беру құқығы болмайды.Сарапшылар ретінде ақылы негізде тартылатын адамдарды таңдау осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.

Ұйымдастырушы не бірыңғай ұйымдастырушы аукцион өткізу шарттары мен тәртібін айқындау үшін веб-порталда қазақ және орыс тілдерінде аукциондық құжаттаманы қалыптастырады және тапсырыс берушi мен ұйымдастырушы бiр тұлғаны білдіретін, аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы жүзеге асыратын жағдайды қоспағанда, оны тапсырыс берушімен келіседі.

Дереккөз: Мемлекеттік сатып алу бойынша "Actualis" электрондық жүйесіВаша персональная подборка

  Подписка на статьи

  Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

  Участвуй в наших семинарах

  Школа

  Проверь свои знания и приобрети новые

  Записаться

  Самое выгодное предложение

  Самое выгодное предложение

  Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

  Живое общение с редакцией


  Рассылка


  © 2007–2017  «Госзакупки  МЦФЭР - Казахстан» 

  Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции  «Госзакупки МЦФЭР - Казахстан». Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РК.

  По вопросам подписки обращайтесь:        +7 (727) 323-62-12/13

  По вопросам клиентской поддержки:         +7 (727) 237-77-04

  
  • Мы в соцсетях
  Сайт предназначен для специалистов по госзакупкам

  Чтобы продолжить чтение, пожалуйста 
  зарегистрируйтесь.
  Это бесплатно и займет всего минуту, а вы получите:
  • доступ к 1 000+ полезных статей
  • 4 000+ актуальных ответов от ведущих экспертов
  • ежедневно обновляемая информация
  • приглашение на участие в семинарах и вебинарах 

  У меня есть пароль
  напомнить
  Пароль отправлен на почту
  Ввести
  Я тут впервые
  И получить доступ на сайт Займет минуту!
  Введите эл. почту или логин
  Неверный логин или пароль
  Неверный пароль
  Введите пароль